Dessa stadgar gäller från Årsmötet 2017-04-08.

§ 1 Föreningens namn är SKEF, Sveriges Kommunikations Elektronik Företagarförening. Org.nr. 812800-9787

§ 2 Föreningens ändamål.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att:
– Öka samverkan mellan medlemsföretagen.
– Motverka monopolisering, både statligt och privat.
– Verka för förbättrande ombudsvillkor gentemot huvudleverantörer och tillverkare.
– Verka för en auktorisation av medlemsföretagen.
– Verka för utbildning inom branschen.
– Stödja förvärv och drift av företag inom branschen i syfte att främja privat ägande.

§ 3a Medlemskap.

Till medlem antas juridisk person som verkar inom telekommunikationselektronikbranschen och uppfyller följande krav:
– Seriöst bedriva försäljning, och/eller service, installation och konsultation som heltidssysselsättning.
– Nya medlemmar skall godkännas av styrelsen.

§ 3b Associerade medlemmar.

Olika företag och organisationer kan erhålla passivt medlemskap i SKEF. Ansökan beviljas efter prövning i styrelsen.
Medlemskapet innebär att medlemmen erhåller SKEF NEWS gratis (max 20 ex), och delta i föreningens olika informationsmöten, samt de olika kurser som arrangeras av SKEF.
Passiv medlem har ingen rösträtt i föreningen.

§ 3c Hedersmedlemmar.

Årsmötet utser hedersmedlemmar i SKEF på förslag av medlemsföretagen.

– Hedersmedlemskapet är av typen ständigt medlemskap, dvs. under hedersmedlemmens livstid.

– Hedersmedlem kan den bli som har varit medlem i föreningen under lång tid, som har lagt ner sin verksamhet.

-på grund av ålder, eller överlåtit sin verksamhet. Vidare kan övrigt i samhället förtjänta personer, som genom sitt arbete bidragit till utvecklingen av yrkesradio, eller på annat sätt bedöms vara värda att bli hedersmedlem.

Hedersmedlemmen tilldelas ett diplom, och erhåller tidningen SKEF NEWS gratis. Hedersmedlemmen får delta i informationsmöten och kurser som SKEF arrangerar. Hedersmedlem har ingen rösträtt i föreningen.

§ 3d Personligt medlemskap

Detta medlemskap ska vara förbehållet de som på något sätt haft en branschanknytning i samband med att företaget, säger upp sitt medlemskap genom konkurs eller likvidation, eller genom att man lämnar företaget i fråga genom pensionering. Personligt medlemskap har ingen rösträtt. Detta medlemskap skall ha kraftigt reducerad medlemsavgift och differentierad kostnadsbild
till vissa av SKEF:s arrangerande aktiviteter, t.ex. årsmöte eller höstmötet, samt att gratis erhålla SKEF NEWS

§ 4 Medlemsavgifter

Föreningens årsmöte fastställer medlemsavgifterna.

§ 5 Utträde

Utträde skall göras skriftligen till styrelsen senast tre (3) månader före årsskifte

§ 6 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller i övrigt motarbetar dess intressen eller ändamål och som inte rättar sig efter av styrelse skriftlig meddelat varning, kan uteslutas av styrelsen. Har inte medlem senast 3 månader efter medlemsavgifters förfallodag inkommit med betalning anses detta som en automatisk uteslutning ur föreningen.

Utesluten medlem äger rätt hänskjuta frågan om uteslutning till nästkommande årsmötes prövning. En sådan prövning skall ställas skriftligen till styrelsen.

§ 7 Förlust av rösträtt

Medlem som av styrelsen uteslutits ur föreningen eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten till att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 8 Kallelse till årsmöte

Kallelse sker senast en (1) månad före mötet. Kallelse till årsmöte och höstmöte sker via e-post eller om medlemmen så önskar per brev eller fax.

§ 9 Rösträtt

Rösträtt på årsmötet tillkommer medlem i föreningen, som invalts enligt §3
Röstberättigad medlem har en röst.

§ 10 Tidpunkt för årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad.

§ 11 Extra möte

Extra möte hålls när föreningsstyrelsen finner skäl därtill eller då det skriftligen, med angivande av ändamålet hos föreningsstyrelsen påfordras av minst 1/5 av röstberättigade medlemmar.

§ 12 Ärende vid årsmöte

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:
– Val av ordförande för mötet.
– Val av sekreterare för mötet.
– Fastställande av röstlängd.
– Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
– Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
– Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
– Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
– Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
– Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna i föreningen.
– Fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt medlemsavgifter.
– Val av ordförande i styrelsen för en tid av 1 år.
– Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.
– Val av revisorer jämte suppleanter i styrelsen.
– Val av ombud i organisationer till vilka föreningen är ansluten eller medverkar i.
– Val av valberedning.
– Inkomna motioner.
– Övriga ärenden.

§ 13 Motionstid

Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före mötet.

§ 14 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst tio medlemmar samt minst två suppleanter.

– Till ledamot och suppleant i styrelsen kan väljas röstberättigad medlem.

– Styrelseledamot och suppleanter väljes för tiden till dess ordinarie årsmöte hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår varje år.

§ 15 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsför när antalet av årsmötet valda närvarande ledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen beslutar om firmateckning.

§ 17 Styrelsens sammansättning

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

§ 18 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 19 Tid för årsredovisning

Styrelsen skall senast den 1 februari till revisorerna avlämna sina redovisningshandlingar.

§ 20 Revisorerna

På ordinarie årsmöte skall väljas minst en och högst två revisorer jämte samma antal suppleanter för tiden intill dess ordinarie årsmöte hållits under första räkenskapsåret efter valet. Revisorerna skall senast den 1 mars avlämna sin revisionsberättelse.

§ 21 Föreningens upplösning

För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut i ärendet vid två årsmöten och 2/3 majoritet vid båda.

§ 22 Anslutning till riksorganisation

Årsmötet beslutar om föreningen skall vara ansluten till Företagarnas Riksorganisation eller annan organisation. Beslut om utträde skall ske av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte.

§ 23 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte.